دوره خدمات نظارت کارگاهی و امور پیمان رسیدگی


16 ساعت مجازي
11 آذرماه- پنجشنبه - ساعت 9 الی 13
12 آذرماه - جمعه- ساعت 9 الی 13
16 آذرماه - سه شنبه - ساعت 16 الی 20
19 آذرماه - جمعه - ساعت 9 الی 13

قيمت: 4.000.000 ريال (براي اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران و شركت‌كنندگان در آزمون 20% تخفيف)